МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Мета – оволодіння основними засобами створення прикладних програм у графічній операційній системі для розв’язання практичних задач по опрацюванню даних. Застосування таких засобів надає можливості створювати програмні продукти з сучасним інтерфейсом, а також використовувати інструментарій візуального програмування для створення макросів у офісних додатках при опрацюванні різноманітних документів.


Завдання:

ознайомлення з ідеологією розробки програм засобами візуального об’єктного програмування;

ознайомлення з середовищем розробки програм засобами візуального об’єктного програмування;

сполучення традиційних навичок програмування з новими засобами;

опанування основних засобів створення програм засобами візуального об’єктного програмування.


У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

порядок створення програми засобами візуального об’єктного програмування;

призначення основних елементів управління;

призначення основних властивостей елементів управління;

призначення основних методів елементів управління;

порядок створення процедур опрацювання подій.


вміти: 

користуватися засобами створення проектів у середовищі візуального об’єктного програмування;

застосовувати елементи управління для створення графічного інтерфейсу користувача прикладної задачі;

створювати нескладні програмні проекти для розв’язання власних прикладних задач.